/6

Đề kiểm tra học kì II lớp 10 môn lịch sử

Upload: TonAn.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 203|Tải về: 1

Họ và tên:…………………… Thứ:………ngày:………tháng………..năm 200… Lớp:……………… Bài kiểm tra học kì Tổ: ….. bàn…….. Môn: Lịch sử 10 KHXH– Thời gian: 45 ‘  Điểm Lời phê của giáo viên đề bài: a. trắc nghiệm: Câu 1 ( 1điểm) Khoanh tròn một chữ cái in hoa đứng đầu câu trả lời đúng 1. Quốc hiệu của nước ta do Đinh Tiên Hoàng đặt sau khi lên ngôi vua là A. Đại Việt B. Đại Cồ Việt C. Việt Nam D. Vạn Xuân 2. Địa điểm nhà Lý cho mở các bến cảng để buôn bán với nước ngoài là A. Vân Đồn B. Hội Thống (Nghệ An) C. Hải Phòng D. cả A, B, C 3. Chiến thắng của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống năm 1077 là ở A. trên sông Như Nguyệt B. trên sông Đuống C. trên sông Hồng D. trên sông Bạch Đằng 4. Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo du nhập vào nước ta từ thời A. Văn Lang B. Bắc thuộc C. Âu lạc D. Tiền Lê Câu 2 ( 1điểm) Điền niên đại cho các sự kiện sau Niên đại Sự kiện  Cuộc kháng chiến chống Tông thời Tiền Lê  Cuộc kháng chiến chống Tông thời Lý  Cuộc kháng chiến chống Nguyên lần 1  Cuộc kháng chiến chống Minh Câu 3 ( 1 điểm) Nối sự kiện lịch sử ở cột trái với các chiến thắng ở cột phải cho đúng Kháng chiến chống Tống thời Lý Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang Kháng chiến chống Nguyên thời Trân Chiến thắng trên sông Bạch Đằng Kháng chiến chống Minh Chiến thắng trên sông Như Nguyệt  Chiến thắng ở của Hàm Tử B. Tự Luận: Câu 4 (3 điểm) Sự thành lập, các chính sách của nhà Mạc? Câu 5 (4 điểm) So sánh tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp của Đàng Ngoài và Đàng Trong và rút ra nhận xét? …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. Họ và tên:…………………… Thứ:………ngày:………tháng………..năm 200… Lớp:……………… Bài kiểm tra Tổ: ….. bàn…….. Môn: Lịch sử 10 KHXH– Thời gian: 45 ‘  Điểm Lời phê của giáo viên đề bài: a. trắc nghiệm: Câu 1 ( 1điểm) Khoanh tròn một chữ cái in hoa đứng đầu câu trả lời đúng 1. Nước ta có quốc hiệu là Đại Việt từ năm A. 938 B. 1010 C. 1054 D. 1075 2. Triều đại phong kiến cho đắp con đê đầu tiên là A. Lý B. Hồ C. Trần D. Lê sơ 3. Địa danh nổi tiếng nào không phải là nơi diễn ra các cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên A. Đông Bộ Đầu B. sông Bạch Đằng C. Hàm Tử D. Đống Đa 4. Thời kì Nho giáo bắt đầu chiếm vị trí độc tôn là A. Lý B. Lê sơ C. Trần D. Tiền Lê Câu 2 ( 1điểm) Điền niên đại cho các sự kiện sau Niên đại Sự kiện  Xây dựng Văn Miếu  Dựng bia Tiến sĩ  Đắp đê quai vạc dọc các sông lớn  Dời đô về Thăng Long Câu 3 ( 1 điểm) Nối triều đại phong kiến ở cột trái với các niên đại ở cột phải cho đúng Tiền Lê 1010 – 1225 Lê sơ 1226 – 1400 Trần 1400 – 1407 Hồ 980 – 1009 Lý  B. Tự Luận: Câu 4 (3 điểm) Nguyên nhân, diễn biến của nội chiến Nam – Bắc triều? Câu 5 (4 điểm) Sự phát triển của Thủ công nghiệpthế kỉ XVI – XVIII? So sánh với giai đoạn trước? …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… Họ và tên:…………………… Thứ:………ngày:………tháng………..năm 200… Lớp:……………… Bài kiểm tra Tổ: ….. bàn…….. Môn: Lịch sử 10 KHXH– Thời gian: 45 ‘  Điểm Lời phê của giáo viên đề bài: a. trắc nghiệm: Câu 1 ( 1điểm) Khoanh tròn một chữ cái in hoa đứng đầu câu trả lời đúng 1. Vị vua đặt tên nước ta là Đại Việt là A. Lý Thái Tông B. Lý Nhân Tông C. Lý Thánh Tông D. Lý Huệ Tông 2. Triều đại phong kiến chủ trương hạn chế buôn bán với nước ngoài là A. Lý B. Hồ C. Trần D. Lê sơ 3. Nhân vật có công đầu trong lần đầu kháng chiến chống Mông – Nguyên là A. Trần Thủ Độ B.Trần Quang Khải C. Trần Bình Trọng D. Trần Hưng Đạo 4. Quốc tử giám được lập vào năm A. 1060 B. 1065 C. 1070 D. 1075 Câu 2 ( 1điểm) Điền niên đại cho các sự kiện sau Niên đại Sự kiện  Cuộc kháng chiến Lam Sơn  Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền  Chiến thắng Bạch Đằng của Trần Hưng Đạo  Chiến thắng trên sông Như Nguyệt của Lý Thường Kiệt Câu 3 ( 1 điểm) Nối triều đại phong kiến ở cột trái với các bộ luật ở cột phải cho đúng Lê sơ Hình luật Trần Hình thư Hồ Hồng Đức Lý Quốc triều hình luật Thời Lê Thánh Tông  B. Tự Luận: Câu 4 (3 điểm) Nguyên nhân, diễn biến của nội chiến Trịnh – Nguyễn? Câu 5 (4 điểm) Sự phát triển của Thương nghiệpthế kỉ XVI – XVIII? So sánh với giai đoạn trước? …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… Họ và tên:…………………… Thứ:………ngày:………tháng………..năm 200… Lớp:……………… Bài kiểm tra Tổ: ….. bàn…….. Môn: Lịch sử 10 KHXH– Thời gian: 45 ‘  Điểm Lời phê của giáo viên đề bài: a. trắc nghiệm: Câu 1 ( 1điểm) Khoanh tròn một chữ cái in hoa đứng đầu câu trả lời đúng 1. Bộ luật đầu tiên trong lịch sử nước ta là: A. Hình luật B. Hình thư C. Quốc triều hình luật D. Gia Long 2. Câu ca dao: “Thời vua Thái Tổ, Thái Tông Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn” là nói về thời A. Lý B. Hồ C. Trần D. Lê sơ 3. Vị vua Trần đã lãnh đạo cả 3 lần kháng chiến chông Mông – Nguyên là A. Trần Thái tông B. Trần Nhân Tông C. Trần Thánh Tông D. Trần Anh Tông 4. Vị vua cho dựng bia Tiến sĩ tại Văn Miếu là A. Lê Thái Tổ B. Lê Thánh Tông C. Lê Thái Tông D. Lê Nhân Tông Câu 2 ( 1điểm) Điền tên triều đại ứng với các sự kiện sau Niên đại Sự kiện  Chuyển kinh về Hoa Lư, Ninh Bình.  Xây dựng nhà nước có 3 ban: Văn ban, võ ban, tăng ban  Dời đô về Thăng Long  Đỉnh cao của chế độ phong kiến Việt Nam Câu 3 ( 1 điểm) Nối triều đại phong kiến ở cột trái với các chính sách kinh tế ở cột phải cho đúng Lê sơ Cho xây dựng các đê sông đầu tiên Trần Cho xây dựng các đê sông từ đầu nguồn đến cửa biển Hồ Hàng năm vua cày ruộng tịch điền Lý Hạn chế mở rộng buôn bán với nước ngoài Thời Lê Thánh Tông  B. Tự Luận: Câu 4 (3 điểm) Vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền phong kiến Đàng Trong & Đàng Ngoài rồi rút ra so sánh? Câu 5 (4 điểm) Sự phát triển của các đô thị ở thế kỉ XVI – XVIII? So sánh với giai đoạn trước? …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….