/5

Đê kiểm tra kỳ I-toan 6-Nhung

Upload: VoKhanhTay.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 92|Tải về: 0

Phòng gd - đt tuyên hoá đề kiểm tra chất lượng học kỳ i - lớp 6 Trường thcs đồng hoá môn : toán - Năm học: 2012 - 2013 Thời gian làm bài: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính: a, 56 : 54 + 36 : (34 . 32 ) b, 2 . 33 . 6 + 3 . 4 . 67 c, 204 - 84 : 12 Câu 2: ( 2 điểm) Tính tổng các số nguyên x, biết: a) - 4 b) - 42 Câu 3: ( 2 điểm) Tìm số nguyên x, biết: a, x + 5 = 27 - (19 - 7) b, 35 - 3 = 4 ( 32 - 4) Câu 4: ( 2 điểm) Học sinh khối 6 của trường A khi xếp hàng 12, hàng 18 và hàng 20 đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường đó, biết rằng số học sinh trong khoảng 100 đến 200 em. Câu 5: ( 2 điểm) Trên tia O x lấy các điểm P, Q sao cho: OP = 2 cm; OQ = 6 cm. a, Trong ba điểm O, P và Q, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Tại sao? b, Tính: PQ c, Gọi I là trung điểm của PQ. Hỏi P có là trung điểm của OI không? Tại sao? ---------Hết------------ Phòng gd - đt tuyên hoá đề kiểm tra chất lượng học kỳ i - lớp 6 Trường thcs đồng hoá môn : toán - Năm học: 2012 - 2013 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính rồi xem kết quả là số nguyên tố hay hợp số: a, 4. 52 - 81 : 33 b, 2 . 35 . 15 + 3 . 10 . 65 Câu 2: (2 điểm) Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên y, biết: a) - 5 b) - 42 Câu 3: (2 điểm) Tìm x, biết: a, 10 x - 20 = 100 b, 2 + 6 = 26 : 22 Câu 4: (2 điểm) Học sinh của trường B khi xếp hàng 9, hàng 15 và hàng 18 đều vừa đủ. Tính số học sinh của trường đó, biết rằng số học sinh trong khoảng 200 đến 300 em. Câu 5: (2 điểm) Trên đoạn thẳng MN dài 6 cm lấy 2 điểm A và B sao cho: MA = 2cm; MB = 4 cm a, Trong ba điểm M, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? b, Tính độ dài đoạn thẳng AB. c, A có là trung điểm của MB không? vì sao? ---------Hết------------ Đồng Hóa, ngày 10/10/2012 Tổ trưởng chuyên môn: GV ra đề: Đinh Thị Kim Nhung Hiệu trưởng Phòng gd - đt tuyên hoá đáp án và biểu điểm môn toán học kỳ I trường THCS đồng hóa năm học: 2012 - 2013 Câu Đáp án Biểu điểm  Câu 1: (2 điểm) a, 56 : 54 + 36 : (34 . 32 ) = 52 + 36 : 36 = 25 : 1 = 25