Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

DE KIEM TRA VAT LY 9

Lượt xem:100|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

Kiểm tra 1 tiết bài số 2 Môn: Vật Lý 9 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề) A - Phần tự luận: Câu 1: Người ta chụp ảnh một chậu cây ảnh cao 1m, đặt cách máy ảnh 2m. phim cách vật kính của máy ảnh 6 cm. Tính chiều cao của ảnh trên phim. Câu 2: Đặt một vật sáng AB có dạng một mũi tên dài 0,5 cm, vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và cách thấu kính 6 cm. Thấu kính có tiêu cự 4 cm. Hãy dựng ảnh của vật theo đúng tỉ xích. Trình bày cách vẽ Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh. B- Phần trắc nghiệm: Câu 1: Trong các khái niệm nêu sau đây khái niệm nào không đúng: A. Tia SI là tia tới. B. Góc SIN là Góc khúc xạ. C. Góc là góc khúc xạ. D. Đường là pháp tuyến. Câu 2 : ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh bình thường là: A. ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. B. ảnh ảo cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. C. ảnh thật ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật D. ảnh ảo cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. Câu 3: ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ thường có tính chất gì sau đây? A. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật. B. ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật. C. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật. D. ảnh ảo ngược chiều, nhỏ hơn vật. Câu 4 : ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ có tính chất gì sau đây? A. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật. B. ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật. C. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật. D. ảnh thật cùng chiều, nhỏ hơn vật. Câu 5: Khi tia tới đi qua tiêu điểm F của một thấu kính hội tụ thì tia ló sẽ: A. Đi qua quang tâm. B. Kéo dài đi qua tiêu điểm. C. Song song trục chính. D. Đi qua tiêu điểm. Câu 6 : Trong các đường truyền của tia sáng, đường truyền nào không phải là đường truyền đặc biệt khi qua thấu kính hội tụ. Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm. Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài qua tiêu điểm. Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song trục chính. Câu 7 : Dùng các từ và cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để trở thành phát biểu đúng trong các câu sau: a)Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác .........................tại mặt ...........................hai môi trường, được gọi là hiện tượng.................................... b) Khi tia sáng truyền từ.............................................., góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Câu 8: Với thấu kính hội tụ vật đặt ở vị trí nào cho ảnh thật ngược chiều lớn hơn vật: A.Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự. B.Vật đặt ở vị trí d >f. C. Vật đặt ở vị trí d >2f. D.Vật đặt ở vị trí f Đáp án: A - Phần tự luận: