/3

đề kt tiếng anh lớp 8 hk 2

Upload: NghiaNgo.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 541|Tải về: 12

ĐỀ THI HỌC KỲ II  TIẾNG ANH  8 năm 2011 Thời gian làm bài: 45 phút ((((((( I. Circle the best option A, B, C or D to complete each of the following sentences. (3.0 points) 1 .Millions of Christmas cards _________ every year. A. is sent B. are sent C. send D. are sending 2. I don’t know how______

[Ẩn quảng cáo]