/1

Đề ktra 1 tiết Tin học 8 (tham khảo)

Upload: YangHuynh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 124|Tải về: 0

Trường THCS-DTNT Ba Tơ Lớp Họ và tên: KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Tin học 8 Thời gian làm bài: 45 phút   ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN CHỮ KÝ  A – NGHIỆM (2đ). Chọn phương án đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào A, B, C hoặc D. Có mấy loại câu lệnh lặp đã học? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4  Từ khóa nào không được dùng trong câu lệnh lặp biết trước số lần lặp? A. for B. while C. to D. do  Với i là biến số nguyên, cú pháp nào sau đây đúng? A. For i:=1 To 10 Do B. While i  C. Cả A, B đều đúng. D. Cả A, B đều sai.  Với i là biến số thực, cú pháp nào sau đây đúng? A. For i:=1.5 To 2 Do B. While i  C. For i=1.5 To 2 Do D. While i   B – TỰ LUẬN (8đ). Bài 1: (4đ) Vẽ lưu đồ và cho biết hoạt động của câu lệnh lặp While… do. Bài 2: (4đ) Cho biết đoạn chương trình sau đây làm gì? Từ đó viết thành một chương trình hoàn chỉnh. I:=1; S:=0; While I Begin S:=S+I; I:=I+1; End; Write(‘Tong bang ’,S);