Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

đè ktra 11ban C -có đáp án

Lượt xem:110|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Năm học: 2007 – 2008. MÔN : HOÁ 11 BAN -c Thời gian: 45 phút. Lớp: 1/ Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: a Dung dịch pH >7 làm quì tím hoá đỏ b Giá trị pH tăng thì nồng độ axit tăng c Giá trị pH tăng thì nồng độ axit giảm d Dung dịch pH 2/ Ở 25oC, trong dung dịch NaOH 0,010M. Tích số ion của nước là: a [H+][OH-] = 10-14 b [H+][OH-] >10-14 c [H+][OH-] d Không xác định được 3/ Trộn 200 ml dung dịch HCl 1M với 300 ml dung dịch HCl 2M.Nếu sự pha trộn không làm co giãn thể tích thì dung dịch mới có nồng độ mol là: a 0,15M b 1,50M c 1,60M d 1,20M 4/ Cho 10,6 gam Na2CO3 vừa đủ vào dung dịch HCl 36,5%, nếu cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối rắn a 14,2 b 11,7 c 16,1 d 12,4 5/ Thể tích ml của dung dịch NaOH 0,3M cần để trung hòa 3 lít dung dịch HCl 0,01M là a 1 b 100 c 0,1 d 10 6/ Chất nào sao đây không phải là hiđroxit lưỡng tính a Al(OH)3 b Pb(OH)2 c Sn(OH)2 d Mg(OH)2 7/ Có các ion sau có thể cùng tồn tại trong một dung dịch a K+; Cl-; Ag+; NO3- b Ca2+; SO42-; Cl-; Mg2+ c Mg2+; OH-; Na+; Cl- d Ca2+; NO3-; Cu2+; Al3+ 8/ Chọn câu sai. Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau a các chất phản ứng phải tan b tạo thành chất kết tủa c tạo thành chất điện li yếu d tạo thành chất khí 9/ Hiện tượng xảy ra khi cho phenolphtalein vào dung dịch NaOH, sau đó cho tiếp từ từ dung dịch HCl đến dư là: a ban đầu dung dịch có màu hồng, sau đó màu hồng nhạt dần đến mất màu hẳn b ban đầu dung dịch có màu trắng, sau đó màu hồng nhạt dần đến mất màu hẳn c ban đầu dung dịch không có hiện tượng, sau đó màu hồng xuất hiện d ban đầu dung dịch có màu hồng, sau đó dung dịch có màu trắng 10/ Trường hợp nào dưới đây không dẫn điện? a KCl rắn, khan b NaF nóng chảy c Dung dịch HF trong nước d Dung dịch NaCl trong nước 11/ Hòa tan hoàn toàn 0,240 mol Fe trong100,00 ml dung dịch H2SO4 2,45M. Thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể . pH của dd sau phản ứng là: a 0,3 b 2,0 c 1,0 d 0,1 12/ pH của dd KOH 0,001M là: a 2 b 31 c 12 d 11 13/ Tìm phương trình điện li đúng trong các phương trình sau: a Ba(OH)2 -> Ba2+ + 2OH- b BaCO3 -> BaO +CO2 c 2NaCl -> 2Na + Cl2 d Ca2+ + CO32- -> CaCO3 14/ Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ mol/l( loãng), dung dịch nào dẫn điện tốt nhất? a Al2(SO4)3 b NH4NO3 c H2SO4 d Ca(OH)2 15/ Công thức của chất mà khi điện li tạo