/8

ĐỀ + MT KSCL KỲ II NGỮ VĂN 6 2011-2012

Upload: LeThiThanhTuyen.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 118|Tải về: 0

Phßng GD-§T Qu¶ng Tr¹ch §Ò kh¶o s¸t chÊt l­îng häc kú II Tr­êng THCS C¶nh Hãa M«n: Ng÷ v¨n: Líp 6 N¨m häc: 2011 - 2012 Thêi gian: 90 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) M· ®Ò 01 - Mçi c©u tr¾c nghiÖm 0,25 ®iÓm - C©u tù luËn 11 ®­îc 1,5 ®iÓm - C©u tù luËn 12 ®­îc 6 ®iÓm PhÇn I: Tr¾c nghiÖm (2,5 ®iÓm) §äc ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái b»ng c¸ch khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ë ®Çu c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt trong 4 c©u tr¶ lêi sau mçi c©u hái (tõ c©u 1 ®Õn c©u 5) "Bëi t«i ¨n uèng ®iÒu ®é vµ lµm viÖc cã chõng mùc nªn t«i chãng lín l¾m. Ch¼ng bao l©u, t«i ®· trë thµnh mét chµng dÕ thanh niªn c­êng tr¸ng. §«i cµng t«i mÉm bãng. Nh÷ng c¸i vuèt ë ch©n, ë khoeo cø cøng dÇn vµ