/8

ĐỀ + MT KSCL KỲ II NGỮ VĂN 6 2011-2012

Upload: LeThiThanhTuyen.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 210|Tải về: 0

Phßng GD-§T Qu¶ng Tr¹ch §Ò kh¶o s¸t chÊt l­îng häc kú II Tr­êng THCS C¶nh Hãa M«n: Ng÷ v¨n: Líp 6 N¨m häc: 2011 - 2012 Thêi gian: 90 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) M· ®Ò 01 - Mçi c©u tr¾c nghiÖm 0,25 ®iÓm - C©u tù luËn 11 ®­îc 1,5 ®iÓm - C©u tù luËn 12 ®­îc 6 ®iÓm PhÇn

[Ẩn quảng cáo]