/12

ĐỀ + MT KSCL KỲ II NGỮ VĂN 7 2011-2012

Upload: TangHuyhung.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 158|Tải về: 0

Phßng GD Qu¶ng Tr¹ch §Ò kh¶o s¸t chÊt l­îng häc kú II Tr­êng THCS C¶nh Hãa M«n: Ng÷ v¨n: Líp 7 N¨m häc: 2011 - 2012 Thêi gian: 90 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) M· ®Ò 01 -------------- I. PhÇn tr¾c nghiÖm: Ma trËn II. PhÇn ®Ò ra PhÇn tr¾c nghiÖm: ChØ ra ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng nhÊt <Tæng ®iÓm: 2,5 ®iÓm: 9c©u, mçi c©u 0,25 ®iÓm, riªng c©u 6: 0,5 ®iÓm> Cho ®o¹n v¨n sau: ... ”Tinh thÇn yªu cña nh©n d©n ta còng nh­ c¸c thø cña quÝ. Cã khi ®­îc tr­ng bµy trong tñ kÝnh, trong b×nh pha lª, râ rµng, dÔ thÊy. Nh­ng còng cã khi cÊt dÊu kÝn ®¸o trong r­¬n