Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HK 2 MÔN TOÁN LỚP 5.2

Lượt xem:174|Tải về:2|Số trang:7 | Ngày upload:18/07/2013

CÂU HỎI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN NH: 2011-2012 16 Nhận biết được tỉ số phần trăm cảu hai đại lượng cùng loại. Biết đọc , viết tỉ số phần trăm;biết viết một số phân số thành tỉ số phần trăm và viết tỉ số phần trăm thành phân số. 35% đọc là: Ba mười năm phần trăm. Ba mươi lăm phần trăm. Ba mươi năm phần một trăm. Tất cả đều sai. Bốn mươi lăm phần trăm viết là: 45% b)  c)  d) Ý a,b đúng Phân số  viết thành tỉ số phần trăm là: 175% b) 28% c) 1,75% d)725% 75% viết thành phân số tối giản là:  b)  c)  d)   viết thành tỉ số phần trăm là: a) 35% b) 60% c) 30% d) 50% 16 % bằng phân số nào? a)  b)  c)  d) cả a,b,c đúng ĐÁP ÁN Câu 1- b. 2-d; 3-a; 4-b; 5- b; 6-d -------------------------------------------------------------------------------------- 17 Biết thực hiện các phép cộng trừ các tỉ số phần trăm; nhân tỉ số phần trăm với 1 số tự nhiên, chia tỉ số phần trăm cho một số TN khác 0. Tính a) 27,5 % + 37% b) 30% - 15 % c) 12,2% x 4 d) 126 % : 8 Tính a) 16% + 18,2 % b) 61,2% - 30,2 % c) 18,4 % x 5 d) 55% :4 Tính a) 18% + 37% b) 72% - 24% c) 23,2 % x 6 d) 44% :5 Đúng ghi Đ, sai ghi S a) 25% + 13% = 38% b) 100 % - 46% = 116% c) 25% x 6 = 150% d) 18% : 8 = 72 % Nối phép tính phù hợp với kết quả Điền vào chỗ chấm: a) 42 % + ………% = 60% b) …………% - 33% = 96% c) 27 % x 4 = ……….. % d) 55% : 4 = …………..% ĐÁP ÁN Câu 1: a) 64,5% b) 15% c) 48,8% d) 15,75% Câu 2: a) 34,2% b) 31% c) 92% d) 13,75% Câu 3: a)55% b) 48 % c) 139,2 % d) 8,8 % Câu 4: a) Đ b) S c) Đ d) S Câu 5: Câu 6: ) 42 % + ………18 % = 60% b) 129…% - 33% = 96% c) 27 % x 4 = 108 % d) 55% : 4 = ….13,75% -------------------------------------------------------------------------------------- 27 Biết tìm tỉ số phần trăm của hai số, tìm giá trị 1 tỉ số phần trăm của 1 số, tìm 1 số biết giá trị 1 tỉ số phần trăm của số đó. Tỉ số phần trăm của 73,5 và 42 là: a. 175 % b. 42 % c. 57% % d. 73,5%% 24% của 235 m2 là: a. 24 m2 b. 56,4 m2 c. 235m2 d. 979 m2 Lớp 5A có 48 học sinh. Số bạn học giỏi chiếm 75% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh giỏi.? a.75 b. 156 c. 63 d. 36 Một đội bóng rổ đã thi đấu 20 trận, thắng 12 trận. Như thế tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng đó là: a. 12% b. 32 % c.40 % d. 60% 30% của một số là 72 .Số đó là: a. 240 b. 72 c. 30 d. 21,6 Lớp 5B có 40 học sinh, trong đó có 24 học sinh nam. Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nam và học sinh của lớp là: a. 2400 % b. 60 % c. 40% d. 24% Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 64 em và chiếm 12,8 % số học sinh. Vậy trường đó có số học sinh là: a. 500 học sinh b. 81 học sinh c. 76 học sinh d. 73