Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/14

de tai k. h phep chia het

Lượt xem:176|Tải về:0|Số trang:14 | Ngày upload:17/04/2013

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ®Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm A. s¬ yÕu lÝ lÞch - Hä vµ tªn: - Ngµy th¸ng n¨m sinh: - N¨m vµo ngµnh: - Chøc vô vµ ®¬n vÞ c«ng t¸c: - Tr×nh ®é chuyªn m«n: - HÖ ®µo t¹o: ChÝnh quy - Bé m«n gi¶ng d¹y: - Ngo¹i ng÷: - Tr×nh ®é chÝnh trÞ: - S¬ cÊp: - Trung cÊp: - §¹i häc: - Sau ®¹i häc: - Khen th­ëng: b. néi dung cña ®Ò tµi I. Tªn ®Ò tµi: D¹y häc ph©n hãa häc sinh b»ng c¸ch sö dông c¸c chuyªn ®Ò II. Lý do chän ®Ò tµi D¹y häc ph©n hãa xuÊt ph¸t tõ sù biÖn chøng cña thèng nhÊt vµ ph©n hãa, tõ yªu cÇu ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu d¹y häc ®èi víi tÊt c¶ mäi häc sinh, ®ång thêi khuyÕn kh