/14

de tai k. h phep chia het

Upload: TranQuangAnh.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 347|Tải về: 0

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ®Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm A. s¬ yÕu lÝ lÞch - Hä vµ tªn: - Ngµy th¸ng n¨m sinh: - N¨m vµo ngµnh: - Chøc vô vµ ®¬n vÞ c«ng t¸c: - Tr×nh ®é chuyªn m«n: - HÖ ®µo t¹o: ChÝnh quy - Bé m«n gi¶ng d¹y: - Ngo¹i ng÷: -

[Ẩn quảng cáo]