/2

De thi HK2 - Lop 7

Upload: MaiNguyen.dokovn0|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 207|Tải về: 0

đề kiểm tra học kỳ II Môn: Toán 7 (Năm học: 2008 - 2009) Thời gian: 90` (không kể thời gian phát đề)  Phần1: Trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A; B; C; D. Em hãy tìm câu trả lời đúng và nghi vào bài làm. Câu 1: Điểm kiểm tra học kỳ I môn toán của học sinh lớp 7A được cho ở bảng "tần số" sau: Giá trị (x) 4 5 10 6 7 8 9   Tần số (n) 2 6 4 8 9 6 5 N = 40  Mốt của dấu hiệu là: A. 4; B. 9; C. 7; D. Tất cả đều sai. Câu 2: Đơn thức 4x73x2 thu gọn bằng: A. 7x14 B. 12x14 C. 7x9 D. 12x9 Câu 3: Đa thức Q (x) = ax2 + 5x - 2 có một nghiệm là 1, hệ số a của đa thức là: A. 3 B. -3 C. -7 D. 7 Câu 4: Nghiệm của đa thức P(x) = x2 + 5x - 6 là: A. - 6 B. -1 C. 1 D. 6 Câu 5: Tam giác ABC vuông tại A, mệnh đề đúng là: A. BC2 + AC2 = AB2 B. AB2 = AC2 - BC2 C. AC2 = BC2 + AB2 D. AB2 +AC2 = BC2 Câu 6: Trong một tam giác trọng tâm của tam giác là điểm chung của: A. Ba đường trung tuyến B. Ba đường phân giác C. Ba đường trung trực D. Ba đường cao Phần 2: Tự luận (7 điểm ) Câu 1: (2 điểm) a) Tính tích của hai đơn thức sau: - 0,5x2yz và -3xy3z. Tìm hệ số và bậc của tích tìm được. b) Cho A = x2- 2x - y2 + 3y - 1 B = -2x2 + 3y2 - 5x + y + 3. Tính A + B, A - B? Câu 2: (1,5 điểm ) Cho đa thức: P(x) = 5x3 + 2x4 - x2 + 3x2 - x3 - x4 + 1 - 4x3 a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo thứ tự giảm dần của các biến? b) Tính P(1) và P(-1)? c) Chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm? Câu 3 (3,5điểm) Cho tam giác vuông ABC ( góc A = 90o ), tia phân giác của góc B cắt AC ở E, từ E kẻ EH vuông góc BC (H thuộc BC) chứng minh rằng: a) ( ABE bằng ( HBE. b) BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH. c) EC > AE. Bài Làm: