Đề thi HKI Hóa 12

Upload: RcbbThienHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 346|Tải về: 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÀ VINHĐề thi có 4 trangĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010Môn : HÓA HỌC - Lớp 12 THPTThời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)Mã đề 134Họ, tên thí sinh:.....Số báo danh: .....I. Phần chung cho tất cả thí sinh (32 câu – từ câu 1 đến câu 32) Câu 1: D

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRÀ VINH

Đề thi có 4 trang
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010
Môn : HÓA HỌC - Lớp 12 THPT
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)Mã đề 134


Họ, tên thí sinh:.....................................................................Số báo danh: .............................

I. Phần chung cho tất cả thí sinh (32 câu – từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Dung dịch X có chứa các ion Na+ , Ca2+ , Mg2+ , Ba2+ , H+ , Cl- . phải dùng dung dịch chất nào sau đây để loại bỏ hết các cation H+ , Ca2+ , Mg2+ , Ba2+ ra khỏi dung dịch X ?
A. AgNO3 B. NaOH C. K2CO3 D. Na2SO4
Câu 2: Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là
A. 16,2 g và 15 g B. 11,2 g và 20 g C. 6,4 g và 24,8 g D. 10,8 g và 20,4 g
Câu 3: Để loại bỏ tạp chất Fe, Cu, có trong mẫu Ag, người ta ngâm mẫu bạc này vào một lượng dư dung dịch
A. FeCl3. B. HCl. C. H2SO4 đặc, nguội. D. AgNO3.
Câu 4: Để nhận biết 3 dung dịch natri sunfat, kali sunfit và nhôm sunfat (đều có nồng độ khoảng 0,1M), chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là
A. axit clohiđric. B. quỳ tím. C. bari clorua. D. kali hiđroxit.
Câu 5: Có 4 mẫu bột kim loại là Na, Al, Ca, Fe. Chỉ dùng nước làm thuốc thử thì số kim loại có thể phân biệt được là bao nhiêu?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 6: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (điều kiện tiêu chuẩn) bay ra. Giá trị của V là
A. 4,48 lít. B. 1,12 lít. C. 2,24 lít. D. 3,36 lít.
Câu 7: Để làm khô khí amôniac người ta dùng hoá chất là
A. đồng sunfat khan. B. P2O5. C. axit sunfuric đặc. D. vôi sống.
Câu 8: Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào không đúng?
A. Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt.
B. Crom là kim loại nên chỉ tạo được oxít bazơ.
C. Hợp chất crom (III) có một số tính chất hoá học giống hợp chất của nhôm
D. Hợp chất crom (VI) có những hợp chất giống hợp chất của lưu huỳnh.
Câu 9: Chất nào dưới đây là chất khử các oxit của sắt trong lò cao ?
A. H2 B. CO C. Al D. Na
Câu 10: Tính chất vật lý nào dưới đây không phải là tính chất vật lý của sắt?
A. Kim loại nặng, khó nóng chảy B. Màu vàng nâu, dẻo, dễ rèn
C. Dẫn điện và nhiệt tốt D. Có tính nhiễm từ
Câu 11: Dung dịch muối FeCl3 không tác dụng được với kim loại nào dưới đây ?
A. Zn B. Fe C. Cu D. Ag
Câu 12: Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất nào sau đây có thể phân biệt hai chất khí SO2 và CO2 ?
A. Nước brôm (Br2) B. Dung dịch NaOH C. Dung dịch Ba(OH)2 D. H2O
Câu 13: Kim loại có thể điều chế được từ quặng bôxít là
A. sắt B. nhôm C. magiê D. đồng
Câu 14: Phát biểu nào dưới đây cho biết đó là quá trình luyện thép ?
A. Khử quặng sắt thành sắt tự do
B. Oxi hoá các nguyên tố trong gang thành oxit, loại oxít dưới dạng khí hoặc xỉ.
C. Điện phân dung dịch muối sắt (III)
D. Khử hợp chất kim loại thảnh kim loại tự do
Câu 15: Cho 3,04 g hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với axit HCl thu được 4,15 g hỗn hợp muối clorua. Khối lượng của mỗi hiđroxit trong hỗn hợp lần lượt là
A. 1,12g và 1,92g B. 1,17g và 2,98g C
[Ẩn quảng cáo]