/5

ĐỀ THI HKII VẬT LÝ 12 BAN CƠ BẢN

Upload: DajkaKaka.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 104|Tải về: 0

ĐỀ THI HỌC KỲ II- Năm học 2010-2011 Đề gồm 4 trang Môn: VẬT LÝ - Lớp 12 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề Họ & tên thí sinh:……………………………………………… Số báo danh:…………………………………………………… I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) Câu 1/ Hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghi ta có thể có cùng A/ chu kỳ. B/ độ to. C/ âm sắc. D/ cường độ. Câu 2/ Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, nếu biểu diễn các giá trị tức thời bằng các vectơ quay thì không thể có: A/ vectơ cùng chiều vectơ . B/ vectơ  ngược chiều vectơ . C/ vectơ vuông góc vectơ . D/ vectơ cùng chiều vectơ . Câu 3/ Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là A/ prôton. B/ phôtôn. C/ nơtron. D/ poditrôn Câu 4/ Trong một mạch điện có đủ các phần tử R,L,C mắc nối tiếp nhau và có tổng trở Z = R. Chọn phát biểu đúng? A/ Điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm cùng pha với cường độ dòng điện tức thời. B/ Hệ số công suất của mạch bằng không. C/ Điện áp tức thời của mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện tức thời. D/ Hệ số công suất của mạch bằng 1. Câu 5/ Nhận xét nào sau đây là không đúng ? A/ Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức. B/ Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức. C/ Dao động duy trì có chu kỳ bằng chu kỳ dao động riêng của con lắc. D/ Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản môi trường càng lớn. Câu 6/ Kết luận nào sau đây là sai khi nói về bán kính quỹ đạo dừng của electrôn trong nguyên tử hiđrô? Biết bán kính Bo là ro. A/ Quỹ đạo M có bán kính 9ro. B/ Quỹ đạo K có bán kính 1ro. C/ Quỹ đạo L có bán kính 2ro. D/ Quỹ đạo O có bán kính 25ro. Câu 7/ Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T. Sau thời gian t, số hạt đã bị phân rã bằng  số hạt ban đầu. Giá trị của t liên hệ với T là: A/ t = 0,875T. B/ t = 3T. C/ t = 4T. D/ t = 8T. Câu 8/ Coi dao động điện từ của một mạch dao động LC là dao động tự do. Biết độ tự cảm của cuộn dây là L = 0,2mH và điện dung của tụ điện là C = 0,2n F. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động này là A/ 2π s. B/ 0,4πs. C/ 4π s. D/ 0,2s. Câu 9/ Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Phát biểu nào sau đây là sai ? A/ Trong quá trình dao động có thời điểm li độ và gia tốc đồng thời bằng không. B/ Trong quá trình dao động, có thời điểm lò xo không biến dạng. C/ Trong quá trình dao động, li độ và vận tốc luôn lệch pha . D/ Trong quá trình dao động, có thời điểm vận tốc và gia tốc đồng thời bằng không. Câu 10/ Phương trình dao động điều hòa của chất điểm là x =Acos()cm. Gốc thời gian được chọn vào lúc: A/ chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương. B/ chất điểm ở vị trí biên độ âm ( x = - A). C/ chất điểm ở vị trí biên độ dương ( x = + A). D/ chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Câu 11/ Một tụ điện có điện dung được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số 50Hz. Dung kháng của tụ có giá trị: A/ 2000. B/ 200. C/ 20. D/ 2. Câu 12/ Công thức tính công suất tiêu thụ trung bình trong mạch điện xoay chiều bất kỳ là A/ . B/  C/ . D/ . Câu 13/ Đặt 1 điện áp xoay chiều có giá trị