/6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6

Upload: GiLaNo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 9418|Tải về: 48

§Ò thi häc sinh giái M«n ng÷ v¨n líp 6 n¨m häc2007 -2008 Thêi gian lµm bµi: 90 phót§iÓmLêi phª cña c« gi¸o ®Ò bµi: C©u 1: (6 ®iÓm) Trong bµi th¬ “L­îm” nhµ th¬ Tè H÷u cã viÕt: “ Chó bÐ lo¾t cho¾t C¸i x¾c xinh xinh C¸i ch©n tho¨n tho¾t C¸i ®Çu nghªnh nghªnh. Ca l« ®éi lÖch Måm huýt s¸o vang Nh­ co

[Ẩn quảng cáo]