/6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6

Upload: DuCao.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 5885|Tải về: 20

§Ò thi häc sinh giái M«n ng÷ v¨n líp 6 n¨m häc2007 -2008 Thêi gian lµm bµi: 90 phót §iÓm Lêi phª cña c« gi¸o   ®Ò bµi: C©u 1: (6 ®iÓm) Trong bµi th¬ “L­îm” nhµ th¬ Tè H÷u cã viÕt: “ Chó bÐ lo¾t cho¾t C¸i x¾c xinh xi

[Ẩn quảng cáo]