/6

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6

Upload: DuCao.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 5628|Tải về: 20

§Ò thi häc sinh giái M«n ng÷ v¨n líp 6 n¨m häc2007 -2008 Thêi gian lµm bµi: 90 phót §iÓm Lêi phª cña c« gi¸o   ®Ò bµi: C©u 1: (6 ®iÓm) Trong bµi th¬ “L­îm” nhµ th¬ Tè H÷u cã viÕt: “ Chó bÐ lo¾t cho¾t C¸i x¾c xinh xinh C¸i ch©n tho¨n tho¾t C¸i ®Çu nghªnh nghªnh. Ca l« ®éi lÖch Måm huýt s¸o vang Nh­ con chim chÝch Nh¶y trªn ®­êng vµng….” ( S¸ch gi¸o khoa ng÷ v¨n líp 6 – tËp 2) Qua ®o¹n th¬ trªn, h×nh ¶nh “ L­îm” ®· hiÖn lªn trong t©m trÝ em nh­ thÕ nµo ? C©u 2: ( 13 ®iÓm) H·y t¶ l¹i c¶nh s¾c quª em khi mïa xu©n vÒ. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… §¸p ¸n – biÓu ®iÓm C©u1: ( 6 ®iÓm) Häc sinh c¶m thô ®­îc néi dung vµ nghÖ thuËt cña ®o¹n v¨n trªn. Th¬ bèn ch÷, tõ l¸y gîi h×nh ¶nh, phÐp so s¸nh, nhÞp 2/2…… H×nh ¶nh L­îm hiÖn lªn thËt ®¸ng yªu: nhá nh¾n, nhanh nhÑn, hån nhiªn, l¹c quan yªu ®êi. So s¸nh víi con chim chÝch……thËt ®¸ng mÕn, ®¸ng yªu…. HiÓu vµ c¶m nhËn: H×nh ¶nh con ®­êng vµng … ®ã lµ con ®­êng c¸ch m¹ng mµ t¸c gi¶ vµ L­îm ®ang ®i. ViÕt thµnh ®o¹n v¨n. C©u 2: ( 13 ®iÓm) ViÕt bµi tù luËn. a, Néi dung : - T¶ lµm næi bËt c¶nh s¾c quª em khi mïa xu©n ®Õn. - T¶ theo tr×nh tù thêi gian. - T¶ theo tr×nh tù kh«ng gian. + BÇu trêi + MÆt ®Êt Kh«ng khÝ Êm ¸p, mäi ng­êi nÐt mÆt vui t­¬i r¹ng rì khi mïa xu©n vÒ. Hoa ®µo, hoa mai në ré, hoa HuÖ ng¸t h­¬ng…. c¸c loµi hoa thi nhau ®ua s¾c khoe h­¬ng … C©y cèi ®©m tråi nÈy léc, chim vµ b­ím…. Bøc tranh thiªn nhiªn vÒ mïa xu©n thËt sèng ®éng. b, H×nh thøc: - Bè côc ba phÇn. - DiÔn ®¹t tr«i ch¶y, cã h×nh ¶nh. - Sö dông c¸c phÐp tu tõ cho bµi sinh ®éng. * Tuú néi dung vµ h×nh thøc cña tõng bµi kh«ng ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu trªn gi¸o viªn trõ ®iÓm. * Mét ®iÓm tr×nh bµy.