/5

Đề thi học sinh giỏi Ngữ văn lớp 8

Upload: BuiDucNang.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2780|Tải về: 39

®Ò thi häc sinh giái m«n ng÷ v¨n líp 8 N¨m häc 2007 -2008 Thêi gian lµm bµi: 120 phót§iÓmLêi phª cña c« gi¸oC©u 1: ( 6 ®iÓm) Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n th¬ sau: “ ChiÕc thuyÒn nhÑ h¨ng nh­ con tuÊn m· Ph¨ng m¸i chÌo, m¹nh mÏ v­ît tr­êng giang. C¸nh buåm gi­¬ng to nh­ m¶nh hån lµng R­ín th©

[Ẩn quảng cáo]