/5

Đề thi học sinh giỏi Ngữ văn lớp 8

Upload: BuiDucNang.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2247|Tải về: 38

®Ò thi häc sinh giái m«n ng÷ v¨n líp 8 N¨m häc 2007 -2008 Thêi gian lµm bµi: 120 phót§iÓmLêi phª cña c« gi¸oC©u 1: ( 6 ®iÓm) Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n th¬ sau: “ ChiÕc thuyÒn nhÑ h¨ng nh­ con tuÊn m· Ph¨ng m¸i chÌo, m¹nh mÏ v­ît tr­êng giang. C¸nh buåm gi­¬ng to nh­ m¶nh hån lµng R­ín th©n tr¾ng bao la th©u gãp giã…..”( Quª H­¬ng – TÕ Hanh)C©u 2: ( 14 ®iÓm) Chøng minh t×nh c¶m yªu n­íc cña nh©n d©n ta thÓ hiÖn qua ba ¸ng v¨n : “ ChiÕu rêi ®«” ( Lý C«ng UÈn), “ HÞch t­íng sÜ” ( TrÇn Quèc TuÊn) vµ “ N­íc §¹i ViÖt ta” ( TrÝch “B×nh Ng« ®¹i c¸o” – NguyÔn Tr·i).………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………………………….. ®¸p ¸n - biÓu ®iÓm ®Ò thi häc sinh giái v¨n 8C©u 1: (6 ®iÓm)a. Yªu cÇu chung: Häc sinh c¶m nhËn...