Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 6 ... nè vào xem nhé!!

Lượt xem:123|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

Môn Toán lớp 6 (Thời gian : 90 phút) o Bài 1 : (5,5 điểm) 1) Cho biểu thức    a) Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số. b) Tìm các số nguyên n để biểu thức A là số nguyên. 2) Tìm x biết : a) x chia hết cho 12 ; x chia hết cho 25 ; x chia hết cho 30 ; 0 ≤ x ≤ 500. b) (3x - 24).73 = 2.74. c) |x - 5| = 16 + 2.(-3). 3) Bạn Đức đánh số trang sách bằng các số tự nhiên từ 1 đến 145. Hỏi bạn Đức đã sử dụng tất cả bao nhiêu chữ số ? Trong những chữ số đã sử dụng thì có bao nhiêu chữ số 0 ? o Bài 2 : (2 điểm) Cho đoạn thẳng AB. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M, trên tia đối của tia BA lấy điểm N sao cho AM = BN. So sánh độ dài các đoạn thẳng BM và AN. o Bài 3 : (2,5 điểm) Cho XOY = 100oVẽ tia phân giác Oz của XOY ; Vẽ tia Ot nằm trong XOY sao cho YOT = 25o. 1) Chứng tỏ tia Ot nằm giữa hai tia Oz, Oy. 2) Tính số đo ZOT. 3) Chứng tỏ rằng Ot là tia phân giác của ZOY.