Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

DE THI HOC SINH NANG KHIEU LOP 6

Lượt xem:237|Tải về:1|Số trang:1 | Ngày upload:18/07/2013

UNBD HUYỆN THANH SƠN PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN TOÁN – LỚP 6 (Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề) (Đề thi có 01 trang)  Câu 1 (4 điểm): Tính giá trị của biểu thức sau:  Câu 2 (4 điểm): Tìm x, biết:  Câu 3: (4 điểm) Số học sinh của một trường khi xếp hàng 10 thì vừa đủ, khi xếp hàng 12 thì dư 2 học sinh, khi xếp hàng 15 thì dư 5 học sinh và khi xếp hàng 18 thì dư 8 học sinh. Biết rằng số học sinh của trường đó trong khoảng 657 đến 800. Tính số học sinh của trường đó? Câu 4: (6 điểm) Cho (xOy = 1400. Vẽ tia phân giác Oz của (xOy; vẽ tia Om nằm trong (xOy sao cho (yOm = 350. Chứng minh rằng tiam Om nằm giữa hai tia Oz và Oy. Tính số đo (zOm? Vẽ tia phân giác On của (xOz. Chứng minh Oz là tia phân giác của (mOn. Số đo (xOm gấp máy lần số đo (zOn? Câu 5: (2 điểm): a) Tìm tất cả các sô nguyên tố p sao cho p + 2 và p +28 cuãng là số nguyên tố. b) Cho . Chứng minh 4A – 1 là một lũy thừa của 3. ------------Hết------------