Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đề thi HSG Huyện Môn Địa 9 - ... 2008 - 2009

Lượt xem:99|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

Phòng Giáo dục và Đàotạo Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS Hà Trung năm học 2008-2009 Môn thi: Địa lý – lớp 9 (Thời gian làm bài : 150 phút – Không kể thời gian giao đề) Họ và tên thí sinh :…………………………..SBD:…………… Câu 1: (3,0 điểm) Vùng kinh tế trọng điểm là gì ? Kể tên các vùng kinh tế trọng điểm của nước ta? Vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ? Câu 2: (3,0 điểm) Nêu đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam? Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tài nguyên sinh vật của nước ta? Câu 3: (4,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta.(đơn vị: nghìn tấn) Năm Đường sắt Đường bộ Đường sông Đường biển 1990 2341 54 640 27 071 4359 1998 4978 123 911 38 034 11793 2000 6258 141139 43 015 15 553 2003 8385 172 799 55 259 27 449 2005 8838 212 263 62 984 33 118 a) Tính tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển của từng ngành vận tải nước ta trong giai đoạn 1990-2005? b) Nhận xét và giải thích sự tăng trưởng đó? Câu 4: (5,0 điểm) Cho biết đặc điểm phát triển và sự phân bố ngành dịch vụ nước ta? Giải thích tại sao Hà Nội là trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta? Câu 5: (5 điểm) Cho bảng số liệu sau: Năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước (tạ/ha) Năm Vùng 1995 2000 2002 Đồng bằng sông Hông 44,4 55,2 56,4 Đồng bằng sông Cửu Long 40,2 42,3 46,2 Cả nước 36,9 42,4 45,9 a) Dựa vào bảng số liệu hãy vẽ biểu đồ thể hiện năng suất lúa của Đồng Bằng Sông Hồng so với Đồng Bằng Sông Cửu Long và cả nước? b) Qua bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ kết hợp với kiến thức đã học hãy rút ra đặc điểm về tình hình sản xuất lương thực ở Đồng bằng Sông Hồng? c) Giải thích vì sao sản xuất nông nghiệp ở Đồng Bằng Sông Hồng phát triển chủ yếu bằng thâm canh tăng vụ? Hết Phòng Giáo dục và Đàotạo Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS Hà Trung năm học 2008-2009 Môn thi: Địa lý – lớp 9 (Thời gian làm bài : 150 phút – Không kể thời gian giao đề) Họ và tên thí sinh :…………………………..SBD:…………… Câu 1: (3,0 điểm) Vùng kinh tế trọng điểm là gì ? Kể tên các vùng kinh tế trọng điểm của nước ta? Vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ? Câu 2: (3,0 điểm) Nêu đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam? Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tài nguyên sinh vật của nước ta? Câu 3: (4,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta.(đơn