Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/33

de thi hsg lop 6

Lượt xem:129|Tải về:0|Số trang:33 | Ngày upload:18/07/2013

Đề Kiểm tra H.S.G toán 6 ( số 1) (90 phút) Bài 1 (5,5đ): 1, Cho biểu thức: A = a, Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số. b, Tìm các số nguyên n để biểu thức A là số nguyên. 2, Tìm x biết: a, x chia hết cho cả 12; 25; 30 và 0 ≤ x ≤ 500 b, (3x – 24). 73= 2. 74 c, 3, Bạn Hương đánh số trang sách bằng các số tự nhiên từ 1 đến 145. Hỏi bạn Hương đã dùng bao nhiêu chữ số ? Trong những chữ số đã sử dụng thì có bao nhiêu chữ số 0 ? Bài 2 (2đ):Cho đoạn thẳng AB. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M, trên tia đối của tia BA lấy điểm N sao cho AM = BN.So sánh độ dài các đoạn thẳng BM và AN. Bài 3 (2,5đ):Cho . Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy; vẽ tia Ot nằm trong góc xOy sao cho . 1, Chứng tỏ rằng tia Ot nằm giữa hai tia Oz và Oy. 2, Tính số đo góc zOt. 3, Chứng tỏ rằng tia Ot là tia phân giác của góc zOy. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Đề Kiểm tra H.S.G toán 6 ( số 1) (90 phút) Bài 1 (3đ): 1, Cho S = 5 + 52 + 53 + . . . . + 596 a, Chứng minh: S 126 b, Tìm chữ số tận cùng của S 2, Chứng minh A = n(5n + 3) n với mọi n Z Bài 2 (2đ): Tìm a, b N, biết: a + 2b = 48 và (a, b) = 3 ; BCNN (a, b) = 14 Bài 3(1,5đ): 1, Chứng minh các phân số bằng nhau: 2, Chứng minh: (n Z) là phân số tối giản Bài 4 (2,5đ): Bạn Hương đánh 1 cuốn sách dày 284 trang bằng dãy số chẵn. a, Bạn Hương cần bao nhiêu chữ số để đánh hết cuốn sách đó ? b, Trong dãy số trên thì chữ số thứ 300 là chữ số nào ? Bài 5 (1đ):Tính: A= ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Đề Kiểm tra H.S.G toán 6 ( số 3) Câu 1 (6đ): 1, Cho biểu thức B = a, Tìm n nguyên để B là phân số. b, Tìm n nguyên đẻ B là số nguyên. 2, Tìm x biết: a, x chia hết cho 12 ; 25 ; 30 và 0 b, (3x – 24).73 = 2.74 c, | x – 5 | = 16 + 2.( –3 ) Câu 2 (4đ):Đông nghĩ ra 1 số tự nhiên có 3 chữ số, nếu bớt số đó đi 8 đơn vị thì được số chia hết cho 7, nếu bớt số đó đi 9 đơn vị thì được số chia hết cho 8, nếu bớt số đó đi 10 đơn vị thì được số chia hết cho 9Hỏi Đông nghĩ ra số nào ? Câu 3 (5đ):Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa Ox vẽ các góc xOy bằng m độ, góc xOz bằng n độ (m 1, Tính góc tOk theo m và n. 2, Để tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oz thì giữa m và n phải có điều kiện gì ? Câu 4 (3đ): Cho x 1 + x2 + x3 + . . . + x50 + x51 = 0 và x 1 + x2 = x3 + x4 = x49 + x50 = x 50 + x51 = 1. Tính x50 = ? Câu 5 (2đ):Chứng minh : và 2n + 1 nguyên tố cùng nhau với mọi n N. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... đề số 4 Bài 1: (2 điểm) 1) Chứng minh rằng nếu P và 2P + 1 là các số nguyên tố lớn hơn 3 thì 4P + 1 là hợp số. 2) Hãy tìm BSCNN của ba số tự nhiên liên tiếp. Bài 2:(2đ)Hãy thay c