/1

DE THI HSG QUOC GIA MON DIA LY 12 NAM 2011

Upload: PhamQuynhHoa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 128|Tải về: 0

ĐỀ THI HSG MÔN ĐIA LÝ 12 QUỐC GIA NĂM 2011 KHÓA THI: 11/1/2011 THỜI GIAN: 180 PHÚT Câu 1: (3điểm) a). Tại sao các hoang mạc và bán hoang mạc thường phân bố ở khu vực từ 20 độ đến 40 độ vĩ Bắc và Nam. b). Giải thích tại sao cán cân bức xạ Mặt trời trung bình năm của mặt đất giảm dần từ Xích đạo về hai cực. Câu 2: (2 điểm) a). Phân biệt tỉ số giới tính cs tỉ lệ giới tính .Tại sao ở các nước đang phát triển thường có số nam nhiều hơn nữ. b). Theo khả năng hao kiệt trong quá trình sử dụng đất của con người,xếp nước vào nguồn tài nguyên có thể bị hao kiệt được không?tại sao? Câu 3: (3điểm) Dựa vào Atlát đị lí Việt Nam và kiến thức đã học,hãy: a). Giải thích tại sao đất ở Miền Bắc và Đông Bắc bắc Bộ đa dạng. b). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước của sông ngòi DUyên Hải Nam Trung Bộ. Câu 4: (3 điểm) Dựa vào Atlát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học,hãy: a). Phân tích sự thay đổ chế độ nhiệt theo vĩ độ. b). Giải thích sự khác nhau về loài thực vật ở Miền Bắc và Đông Bắc Bắc bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Câu 5: (3 điểm) Dựa vào Atlát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư ở Đông Nam bộ. Câu 6: (3điểm) Dựa vào Atlát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy: a). Phân tích sự phát triển Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. b). Giải thích tại sao các hoạt dộng dịch vụ ở nước ta phân bố không đều. Câu 7: (3 điểm) Dựa vào Atlát địa li VN và kiến thức đã học hãy so sánh thế mạnh tự nhiên để phát triển nông nghiệp ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên? HẾT.