Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

de thi khao sat dau nam Tieng Anh 8,9 co keys

Lượt xem:657|Tải về:5|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

Phòng GD-ĐT Lộc Hà ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2011-2012Môn: Tiếng Anh 9 (Thời gian làm bài 45 phút) Họ và tên: ....., Lớp 9..... I. Tìm từ có phần được gạch chân phát âm khác so với các từ còn lại. (Khoanh tròn vào các chữ cái A, B, C hoặc D)1. A. good B. food C. cook D. took2. A. mind B. window C. find D. tidy3. A. grow B. open C. officer D. moment4. A. vacation B. restaurant C. lake D. information5. A. baked B. stopped C. watched D. visitedII. Chọn đáp án đúng nhất để hoàn tất các câu sau. ( Gạch chân từ được chọn )1. How far ( is/ are/ was/ were ) it from Ha Noi to Ho Chi Minh City? 2.. Every day Mr. Tuan ( worked/ work / is working/ works ) in the fields from 6 am to 4 pm..3.Ba ( was playing/ played/ is...