Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

DE THI MAY TINH BO TUI CAP HUYEN 09-10

Lượt xem:167|Tải về:1|Số trang:7 | Ngày upload:18/07/2013

UBND H. TÂN PHÚ ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KỲ THI VÒNG HUYỆN GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CACIO NĂM HỌC 2009 - 2010 Lớp 9 (THCS) Ngày thi: 08/12/2009 Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề) * Chú ý: Đề này có 07 trang. Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này. Các bài toán yêu cầu trình bày lời giải thì chỉ trình bày tóm tắt các bước giải và công thức áp dụng. I. PHẦN PHÁCH: 1. Phần ghi của thí sinh: Họ và tên thí sinh: SBD: Ngày sinh: Học sinh lớp: Trường: 2. Phần ghi của giám thị: Họ và tên Chữ ký Giám thị 1: .. Giám thị 2: …………………………… ……………………………  3. Số phách (do Chủ tịch Hội đồng ghi): 4. Phần ghi của giám khảo: Điểm (bằng số) Điểm (bằng chữ) Số phách (do Chủ tịch Hội đồng ghi) Chữ ký giám khảo   Giám khảo 1: ………………………….. Giám khảo 1: …………………………..  II. PHẦN ĐỀ THI VÀ BÀI LÀM CỦA THÍ SINH: Bài 1: (5,0 điểm) Tính kết quả đúng của tích sau: M = 10384713. Tìm UCLN của 40096920; 9474372 và 51135438. Kết quả UCLN (40096920; 9474372 và 51135438) =  Bài 2: (5,0 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau: a) (2,5 điểm) Tính giá trị biểu thức (kết quả lấy 4 chữ số thập phân). với Ghi tóm tắt lời giải và kết quả: b) (2,5 điểm) Tính giá trị biểu thức B = + + + … + Khi x = 2009 Ghi tóm tắt lời giải và kết quả: Bài 3: (5,0 điểm) (3,0 điểm) Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong các số tự nhiên dạng: chia hết cho 7. Ghi tóm tắt lời giải và kết quả: (2,0 điểm) Tìm các chữ số x, y, z để chia hết cho 5, 7 và 9.. Ghi tóm tắt lời giải và kết quả: Bài 4: (5,0 điểm) Ba đường tròn có cùng bán kính 3cm đôi một tiếp xúc ngoài (hình vẽ). Tính diện tích phần xen giữa ba đường tròn đó. (kết quả lấy gần đúng với 4 chữ số thập phân) Ghi tóm tắt lời giải và kết quả: Bài 5: (5,0 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, biết trung đoạn d = 3,415cm, góc giữa cạnh bên với đáy bằng 42o17’. Tính thể tích hình chóp S.ABCD. Bài 6: (5,0 điểm) Cho dãy số với n = 0; 1; 2; 3; ... (1,25 điểm) Tính 5 số hạng đầu tiên U0, U1, U2, U3, U4. Kết quả: U0 = U3 = U1 = U2 = U4 =  (2,0 điểm) Chứng minh rằng Un + 2 = 10Un + 1 – 18Un . Trình bày tóm tắt lời giải: (1,75 điểm) Lập quy trình bấm phím liên tục tính Un + 2 theo Un + 1 và Un. Ghi rõ quy trình bấm phím: Bài 7: (5,0 điểm) a) (3,0 điểm) Cho đa thức f(x) bậc 3. biết f(0) = 10, f(1) = 12, f(2) = 4, f(3) = 1. Tính f(812). Ghi tóm tắt lời giải và kết quả:  b) (2,0 điểm) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất n sao cho 28+211+2n là số chính phương. Bài