Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐỀ THI THỬ DAI HỌC 2010

Lượt xem:247|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:17/04/2013

Đề thi thử số 2 Môn : toán Câu I cho hàm số y= 1) khảo sát vẽ © 2) viết phương trình tiếp tuyến của © đi qua điểm A(-2;0) 3)biện luận số nghiệm phương trình Câu II 1) Tính: I= 2) giải hệ phương thình Câu III Cho h×nh chãp S.ABCD cã ®¸y ABCD lµ h×nh vu«ng vµ ®­êng chÐo AC=2.BiÕt SA ⊥(ABCD) vµ c¹nh bªn SC t¹o víi ®¸y mét gãc 30o .TÝnh thÓ tÝch cña khèi chãp S.ABCD Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(-1 ; 2 ; 1) và đường thẳng (d): . a) Viết phương trình mặt cầu tâm M và tiếp xúc với (d). b) Viết phương trình mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d . T