/5

đề thi thử sinh

Upload: VicLe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 294|Tải về: 3

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ.Năm hoc: 2009 – 2010(Đề thi gồm có 05 trang)ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC , CAO ĐẲNG 2010 MÔN: SINH HỌC , khối B Lần 1Thời gian làm bài: 90 phút , không kể thời gian phát đề  HỌ VÀ TÊN : .....SBD : .....I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)Caâu 1:Phaùt bieåu naøo sau ñaây noùi veà gen laø khoâng ñuùng?A. ÔÛ sinh vaät nhaân thöïc, gen coù caáu truùc maïch xoaén keùp caáu taïo töø boán loaïi nucleâoâtit.B. ÔÛ moät soá chuûng virut, gen coù caáu truùc maïch ñôn. C. ÔÛ sinh vaät nhaân sô, ña soá gen coù caáu truùc phaân maûnh goàm caùc ñoaïn khoâng maõ hoùa (intron) vaø ñoaïn maõ hoùa ( exon) naèm xen keõ nhau. D. Moãi gen maõ hoùa cho proâteâin ñieån hình ñeàu goàm ba vuøng trình töï nucleâoâtit (vuøng ñieàu hoøa, vuøng maõ hoùa, vuøng keát thuùc).Câu 2:...