Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

de thi tieng anh lop 5

Lượt xem:719|Tải về:40|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Trường Tiểu Học KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NHÂN TIẾN NĂM HỌC 2011_2012 Môn: Tiếng Anh_ Lớp 5 Thời gian: 40 phútHọ và tên :…………………………. Lớp:. ……………Số báo danh:………Điểm(bằng số)Điểm(bằng chữ)( Học sinh làm bài ngay trên đề này )Question 1: Circle the odd one out(2,5pts)A. job B. nurse C. farmer D. postmanA. read B. draw C. write D. songA. May B. month C. March D. OctoberA. Vietnam B. America C. country D. SingaporeA. always B. holiday C. often D. usuallyQuestion 2: Reorder the words to make sentences(2,5pts)1. date / is / the / What / today / ? /( What……..………………………………………………………………….2. was / at / a / I / yesterday / festival / . /( I………………………………………………………………………………3.want / badminton / to / I / play /. /( I…………………………………………………………………………….4. chess / often / play / How / do / you / ? /( How………………………………………………………………………….5.football / favourite / is / My / sport / . /( My………………………………………………………………………….. Question 3: Select and...