Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

đề thi toán giữa học kì 2 lớp 1

Lượt xem:432|Tải về:6|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

Trường học Trung Dũng Lớp: ……………………… Họ tên……………………………………………………………… Ngày thi: Ngày…..tháng ….năm 2011 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II Năm học 2010- 2011 Môn thi: Toán - Lớp 1 Thời gian làm bài: 40 phút   ĐIỂM Nhận xét của giáo viên     Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm sau (3 điểm): a, Số 12 gồm ……… chục và ………… đơn vị. b, Số 16 gồm ……… chục và ………… đơn vị. c, Số liền trước của số 13 là số ……………. d, Số liền sau của số 19 là số ...…………. e, Viết các số 12, 10, 14, 11, 16 theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Bài 2: Tính ( 3 điểm) 10 + 2 + 4 = ………. ; 17 - 5 + 3 = ………… ; 70 + 10 - 20 = …………… 13 – 3 + 2= ………. ; 13 – 2 + 5 = ………… ; 60 + 20 - 10= …………… Bài 3 : Đúng ghi (Đ), sai ghi (S )vào ô trống (2 điểm): 50 = 30 cm + 20 cm 5cm + 14 cm = 4 cm + 15 cm 13 cm + 2 cm > 14 cm 19 cm – 4 cm = 15 cm Bài 4: Hoàn thành tóm tắt và giải bài toán sau (2 ): Có:…….. hình vuông Có:……… hình tròn Có tất cả: ….. hình vuông và hình tròn? Giải …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..