Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

De thi toan violympic lop 3.doc

Lượt xem:189|Tải về:5|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Một số gấp lên ba lần rồi trừ đi 16 thì được kết quả là 8. Số đó là: 24 16 8 2 Câu 2: Biến đổi tổng 4 + 4 + 4 + 4 thành tích của hai thừa số ta được: 4 + 3 4 x 3 4 x 4 4 x 5 Câu 3: Một số chia cho 7 được thương là 8 và không dư. Lấy số đó chia cho 6 được số dư là: 2 3 4 5 Câu 4: Cả gà và thỏ đếm được 32 chân, số gà gấp đôi số thỏ.Hỏi có mấy con gà và mấy con thỏ? 10 con gà và 3 con thỏ 12 con gà và 6 con thỏ 6 con gà và 5 con thỏ 8 con gà và 4 con thỏ Câu 5: Có 315kg thóc được chia đều vào 5 bao. 7 bao như thế có số thóc là: 35kg 45kg 63 kg 441 kg Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 6: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng  tuổi mẹ? Trả lời: Trước đây năm tuổi con bằng  tuổi mẹ.  Câu 7: Một trại chăn nuôi có số vịt bằng  số gà; số ngỗng bằng  số vịt.  Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con ngỗng biết rằng số gà của trại đó là số lớn nhất có 3 chữ số. Trả lời: Trại chăn nuôi đó có con ngỗng.  Câu 8: Người ta chia 546kg gạo vào 6 thùng bằng nhau. Hỏi 4 thùng như thế chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Trả lời:  4 thùng như thế chứa kg gạo. Câu 9: 1 giờ 20 phút – 45 phút = phút  Câu 10: Vân có 60 bút chì màu đựng đều trong 5 hộp. Vân tặng Thảo 2 hộp. Hỏi Vân còn lại bao nhiêu bút chì màu? Trả lời: Vân có bút chì màu. Dang thus 2 BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Lớp 3A có 31 học sinh trong đó có 3 bạn đi tập múa, số còn lại cô xếp vào 7 nhóm. Mỗi nhóm có số học sinh là: 3 học sinh 4 học sinh 5 học sinh 6 học sinh Câu 2: Tìm y biết: y x 7 = 173 – 138 y = 4 y = 5 y = 6 y = 7 Câu 3: Một số chia cho 7 được thương là 8 và không dư. Lấy số đó chia cho 6 được số dư là: 2 3 4 5 Câu 4: Vừ A Páo đi bộ mỗi giờ được 4km. Hỏi Vừ A Páo đi từ nhà đến trường mất bao lâu biết rằng nhà Páo cách trường 3km. 15 phút 30 phút 40 phút 45 phút Câu 5: Cho biểu thức: 456 x 8 + 2 x …. = 4560.  Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:  10 456 4560 465 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 6: Một cửa hàng nhập về 6 bao gạo, mỗi bao nặng 65kg gạo.Người ta đã bán đi 234kg gạo từ các bao gạo đó. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki – lô - gam gạo ? Trả lời : Cửa hàng đó còn lại kg gạo. Câu 7: Lớp 3A có 32 bạn trong đó có  số bạn được xếp học lực loại giỏi,số bạn loại khá bằng số bạn trung bình, không có bạn nào xếp loại yếu.Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn xếp loại học lực loại khá ? Trả lời :      Lớp 3A đó có xếp học lực loại khá. Câu 8: 2km 5m + 4m = m  Câu 9: 1 giờ 20 phút – 45 phút = phút  Câu 10: Một cửa hàng nhập về 8 thùng sữa cùng loại có tất cả 192 hộp sữa.Tuần trước họ đã bán được 6 thùng sữa.Hỏi tuần trước cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu hộp sữa ? Trả lời :  Tuần trước, cửa hàng đó đã bán được tất cả hộp sữa.  Dang thu 3 BÀI THI SỐ 3 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Giá trị của biểu thức 24 : 3 x 2 + 6 là: 1 10 22 56 Câu 2: