/2

De thi va dap an Violympic Lop ... 7 (De 1)

Upload: MIuPhOngLinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 132|Tải về: 0

ĐỀ THI VIOLYMPIC - LỚP 5 VÒNG 7 - ĐỀ 1 Họ và tên : ……....………...……..… Lớp:…..... ;Trường:…………...………………… BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần : * 168 dm ; 1 km ; 125ha ; 8 mm ; 8 hm ; 25 m ; 125mm ; 48 cm ; 250 ha ; 21mm ; 450 dam ; 1 dam ; 2 m ; 1 cm ; 1 dm ; 800m ; 105 cm ; 19 dm ; 302 dm ; 98 m . _ 8 mm 8 mm 21 mm BÀI 2 : Chọn các giá trị bằng nhau : 9 hm 9 m = 90 009 m ; 408 m = 4 dam 8 m ; 16 m24 dm = 1 624 dm ; 5 m685 cm= 50 685 cm; 21 m12 cm= 210 012 cm; 12 m5 dm= 1 205 dm ; 17,208 = 17  ; 3  = 3,9 ; 4  = 4,05 ; 36,008 = 36  . BÀI 3 : Chọn đáp án đúng : 1/ Trong 3 STN liên tiếp bất kì, bao giờ cũng có 1 số chia hết cho 3 . ( Đ ) 2/ Trong 5 STN liên tiếp bất kì, bao giờ cũng có 1 số chia hết cho 5 . ( Đ ) 3/ Trong các số: 120; 123; 1890; 2001; 2005; 2008; 2010 a/ Tất cả các số chia hết cho 3 là : 1980; 2001; 2010. ( S ) b/ Tất cả các số chia hết cho 5 là : 120; 1980; 2005; 2010. ( Đ ) d/ Tất cả các số chia hết cho 2 là : 120 ; 1980 ; 2008; 2010. ( Đ ) e/ Tất cả các số chia hết cho 2 và 5 là : 120 ; 1980 ; 2010. ( Đ ) g/ Tất cả các số chia hết cho cả 2; 3 và 5 là : 120 ; 1980 . ( S ) 4/ Để 189a chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 và 9 thì a phải bằng 0 . ( Đ ) 5/ Để 189a chia hết cho 9 thì tất cả các giá trị của a phải bằng 9 . ( S ) 6/ Để 2a4b chia hết cho cả 2 ; 5 và 9 thì b bằng 0 còn a bằng 3. ( Đ ) 7/ Để 189a chia hết cho 5 thì tất cả các giá trị của a là 0 hoặc 5 . ( Đ ) 8/ Để 4a2b chia hết cho 2 ; 5 và chia 9 dư 6 thì b bằng 0 và a phải bằng 9 . ( S ) 9/ Để 8a3b chia hết cho 2 ; 5 và chia 9 dư 2 thì b bằng 0 và a phải bằng 0 . ( S ) 10/ Số bé nhất khác 0 chia hết cho cả 2 ; 3 ; 4 ; 5 và 6 là số : 60. ( Đ ) 11/ Số 45,512 đọc là : Bốn mươi lăm phẩy lăm trăm mười hai . ( S ) 12/ Tích 2 STN là một số lẻ thì hiệu 2 STN cũng là một số lẻ . ( S ) 13/ Tích 2 STN là một số lẻ thì tổng 2 STN cũng là một số lẻ . ( S ) 14/ Tổng 2 STN là một số chẵn thì hiệu 2 STN cũng là một số chẵn . ( Đ ) 15/ Tổng 2 STN là một số chẵn thì tích 2 STN cũng là một số chẵn . ( S ) 16/ Tổng 2 STN là một số lẻ thì tích 2 STN là một số chẵn . ( Đ ) 17/ Hiệu 2 STN là một số lẻ thì tích