Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

De thi va dap an Violympic Lop ... 7 (De 1)

ĐỀ THI VIOLYMPIC - LỚP 5 VÒNG 7 - ĐỀ 1 Họ và tên : ……....………...……..… Lớp:…..... ;Trường:…………...………………… BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần : * 168 dm ; 1 km ; 125ha ; 8 mm ; 8 hm ; 25 m ; 125mm ; 48 cm ; 250 ha ; 21mm ; 450 dam ; 1 dam ; 2 m ; 1 cm ; 1 dm ; 800m ; 105 cm ; 19 dm ; 302 dm ; 98 m . _ 8 mm 8 mm 21 mm BÀI 2 : Chọn các giá trị bằng nhau : 9 hm 9 m = 90 009 m ; 408 m = 4 dam 8 m ; 16 m24 dm = 1 624 dm ; 5 m685 cm= 50 685 cm; 21 m12 cm= 210 012 cm; 12 m5 dm= 1 205 dm ; 17,208 = 17  ; 3  = 3,9 ; 4  = 4,05 ; 36,008 = 36  . BÀI 3 : Chọn đáp án đúng : 1/ Trong 3 STN liên tiếp bất kì, bao giờ cũng có 1 số chia hết cho 3 . ( Đ ) 2/ Trong 5 STN liên tiếp bất kì, bao giờ cũng có 1 số chia hết cho 5 . ( Đ ) 3/ Trong các số: 120; 123; 1890; 2001; 2005; 2008; 2010 a/ Tất cả các số chia hết cho 3 là : 1980; 2001; 2010. ( S ) b/ Tất cả các số chia hết cho 5 là : 120; 1980; 2005; 2010. ( Đ ) d/ Tất cả các số chia hết cho 2 là : 120 ; 1980 ; 2008; 2010. ( Đ ) e/ Tất cả các số chia hết cho 2 và 5 là : 120 ; 1980 ; 2010. ( Đ ) g/ Tất cả các số chia hết cho cả 2; 3 và 5 là : 120 ; 1980 . ( S ) 4/ Để 189a chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 và 9 thì a phải bằng 0 . ( Đ ) 5/ Để 189a chia hết cho 9 thì tất cả các giá trị của a phải bằng 9 . ( S ) 6/ Để 2a4b chia hết cho cả 2 ; 5 và 9 thì b bằng 0 còn a bằng 3. ( Đ ) 7/ Để 189a chia hết cho 5 thì tất cả các giá trị của a là 0 hoặc 5 . ( Đ ) 8/ Để 4a2b chia hết cho 2 ; 5 và chia 9 dư 6 thì b bằng 0 và a phải bằng 9 . ( S ) 9/ Để 8a3b chia hết cho 2 ; 5 và chia 9 dư 2 thì b bằng 0 và a phải bằng 0 . ( S ) 10/ Số bé nhất khác 0 chia hết cho cả 2 ; 3 ; 4 ; 5 và 6 là số : 60. ( Đ ) 11/ Số 45,512 đọc là : Bốn mươi lăm phẩy lăm trăm mười hai . ( S ) 12/ Tích 2 STN là một số lẻ thì hiệu 2 STN cũng là một số lẻ . ( S ) 13/ Tích 2 STN là một số lẻ thì tổng 2 STN cũng là một số lẻ . ( S ) 14/ Tổng 2 STN là một số chẵn thì hiệu 2 STN cũng là một số chẵn . ( Đ ) 15/ Tổng 2 STN là một số chẵn thì tích 2 STN cũng là một số chẵn . ( S ) 16/ Tổng 2 STN là một số lẻ thì tích 2 STN là một số chẵn . ( Đ ) 17/ Hiệu 2 STN là một số lẻ thì tích

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:72|Tải về:0|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: