/2

De thi Violympic lop 6 vong 17

Upload: VoKhanhTay.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 864|Tải về: 33

Đề thi Violympic lớp 6 vòng 17 Bài thi số 2: Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Một bể nước đã được bơm đầy 40% dung tích, cần bơm thêm 600 lít nữa thì đầy bể. Dung tích của bể là lít. Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Một mảnh vườn hình chữ nhật có 40% chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi của mảnh vườn đó nếu chiều dài của nó là 70m. Đáp số: m. Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho . Khi đó 120%B =  Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): của 63 bằng  Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số học sinh lớp 6A bằng số học sinh lớp 6B. Nếu chuyển 6 bạn ở lớp 6B sang lớp 6A thì số học sinh lớp 6A bằng số học sinh lớp 6B. Số học sinh ban đầu của lớp 6A là  Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Giá trị rút gọn của biểu thức P = là  Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho một số tự nhiên có hai chữ số mà khi hoán vị hai chữ số của nó ta được một số mới gấp lần số đó. Số đã cho là…………… Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Hiện nay tổng số tuổi của ba anh em là 58 tuổi. Biết rằng 75% số tuổi của người em út bằng số tuổi của người anh thứ hai và bằng 50% số tuổi của người anh cả. Số tuổi của người em út là  Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số học sinh vắng mặt bằng số học sinh có mặt tại lớp. Nếu 2 học sinh ra khỏi lớp thì số vắng mặt bằng số có mặt. Số học sinh của lớp đó là  Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tìm một số có ba chữ số mà chữ số cuối lớn hơn chữ số đầu. Nếu viết chữ số cuối lên trước chữ số đầu thì được một số mới lớn hơn số đã cho là 765. Số cần tìm là