Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

de va dap an thi hsg toan 9 tinh

Lượt xem:134|Tải về:0|Số trang:5 | Ngày upload:18/07/2013

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH THANH HÓA NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN: TOÁN Lớp 9 thcs Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian phát đề Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2012 Câu I (4đ) Cho biểu thức P = Rút gọn P Tính giá trị của P khi x = Câu II (4đ) Trong cùng một hệ toạ độ, cho đường thẳng d: y = x – 2 và parabol (P): y = - x2. Gọi A và B là giao điểm của d và (P). Tính độ dài AB. Tìm m để đường thẳng d’: y =- x = m cắt (P) tại hai điểm C và D sao cho CD = AB. Câu III (4đ) Giải hệ phương trình Tìm nghiệm nguyên của phương trình 2x6 + y2 –2 x3y = 320 Câu IV (6đ) Cho tam giác nhọn ABC có AB > AC. Gọi M là trung điểm của BC; H là trực tâm; AD, BE, CF là các đường cao của tam giác ABC. Kí hiệu (C1) và (C2) lần lượt là đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF và DKE, với K là giao điểm của EF và BC. Chứng minh rằng: ME là tiếp tuyến chung của (C1) và (C2). KH AM. Câu V (2đ) Với . Tìm tất cả các nghiệm của phương trình: (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) Họ và tên thí sinh SDB ......................... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2011-2012 Môn : TOÁN Ngày thi :18/02/2012 Câu I: 1, C1, a, (ĐK: ; x ≠ 5) Đặt ( a ≥ 0)  b,  C2, a, (ĐK: )  b) => x= vì x>1( P = ... ( Câu II: 1) Hoành độ giao điểm là nghiệm phương trình x2 + x -2=0 => x = 1 hoặc x = 2 Vậy A(1,-1) và B(-2;-4) hoặc A(-2;-4) vàB(1;-1) ( AB2 = (x2 – x1)2 + (y2 - y1)2 = 18 ( AB = 3 2)Để (d’) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt thì phương trình x2-x+m=0 (1) có hai nghiệm phân biệt  Ta có CD2 = (x1-x2)2+(y1-y2)2 mà nên: Ta có AB2 =18 nên CD = AB ( CD2 = AB2 ( (x2-x1)2+(y2-y1)2=18 (*) ( 2(x1-x2)2 = 18 ( (x1-x2)2 = 9 ( (x1+x2)2 - 4x1x2 = 9 ( 1-4m-9 = 0 (Theo Viet) ( m = - 2 (TM) Câu III 1,ĐK x0, y0 C1, Dùng phương pháp thế rút y theo x từ (1) thay vào pt (2) ta có pt: C2, Nhân vế của hai PT được: (x+y)2 = 1 ( x+y = ± 1 (1) Chia vế của hai PT được: (2) Từ 4 PT trên giải được (x;y) = (1/3;2/3); (2;-1); (-2/3;-1/3); (-2;1) Thử lại: Chỉ có hai nghiệm thoả mãn HPT là: (-2;1) và (1/3;2/3) 2, GPT: 2x6 + y2 – x3y = 320 C1, Câu IV: (Đổi điểm C1 thành C’, C2 thành C’’ cho dể đánh máy và vẽ hình) 1) Ta có nên tứ giác AEHF nội tiếp một đường tròn tâm chính là (C1) là trung điểm AH  2, gọi giao điểm AM với (C’) là I. ta có: ME là tt của (C’’) (ME2 = MI. MA ME là tt của (C’’) ( ME2 = MD. MK ( MI. MA = MD. MK ( ... ( ( AIDK nt ( (AIK = (ADK = 1v ( KI ( AM