/5

Đề và đáp án thi thử 18/6/2011 trực tuyến

Upload: ChisaCoca.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 92|Tải về: 0

Đề thi trực truyến vòng trung kết ngày 18/06/2011 sưu tầm : VipLam.Info 1, Làm thế nào để biết được hai gen nào đó là cùng nằm trên một nhiễm sắc thể khi tần số hoán vị gen giữa chúng bằng 50%? A. Phân tích một số lượng con lai lớn. B. Phân tích bộ nhiễm sắc thể. C. Tiến hành lai phân tích. D. Tìm kiếm sự liên kết của hai gen với gen thứ 3 2.Khi cho các ADN sợi đơn thuộc các loài khác nhau “lai” với nhau thành phân tử ADN “lai” hai mạch rồi tiến hành thí nghiệm nhằm xác định nhiệt độ tại đó phân tử ADN lai bị tách rời thành 2 mạch đơn được gọi là nhiệt độ “nóng chảy”. Điều nào dưới đây được rút ra từ việc xác định nhiệt độ nóng chảy là đúng? A. nhiệt độ nóng chảy càng thấp thì hai loài có quan hệ họ hàng càng xa. B. nhiệt độ nóng chảy không liên quan gì đến mối quan hệ họ hàng giữa các loài. C. nhiệt độ nóng chảy càng thấp thì hai loài có quan hệ họ hàng càng gần. D. nhiệt độ nóng chảy càng cao thì hai loài có quan hệ họ hàng càng xa. 3, Điều gì sẽ xảy ra nếu gen điều hòa của operon Lac ở vi khuẩn bị đột biến tạo ra sản phẩm có cấu hình không gian bất thường? A. Operon Lac sẽ hoạt động ngay cả khi môi trường không có lactoza. B. Operon Lac sẽ chỉ hoạt động quá mức bình thường khi môi trường có lactoza. C. Operon Lac sẽ không hoạt động ngay cả khi môi trường có lactoza. D. Operon Lac sẽ không hoạt động bất kể môi trường có loại đường nào. 4, Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây (P) đều thuần chủng được F1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả tròn chiếm tỉ lệ 3%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Tính theo lí thuyết, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả dài ở F2 chiếm tỉ lệ A. 0,5. B. 0,135. C. 0,54. D. 0,405 5, Trong quá trình phát sinh loài người, đặc điểm nào sau đây ở người chứng tỏ tiếng nói đã phát triển? A. Góc quai hàm nhỏ. B. Có lồi cằm rõ. C. Răng nanh ít phát triển. D. Xương hàm bé 6, Dưới đây là trình tự của một đoạn chuỗi polipeptit bình thường và chuỗi polipeptit đột biến (tên các axit amin được viết tắt theo qui ước quốc tế bằng ba chữ cái). Chuỗi polipeptit bình thường: ...Phe - Arg - Lys - Leu - Ala - Trp... Chuỗi polipeptit đột biến: ... Phe - Arg - Lys Hãy cho biết loại đột biến nào trong số các loại đột biến nêu dưới đây có nhiều khả năng nhất làm xuất hiện chuỗi polipeptit đột biến trên đây ? A. Đột mất một cặp nuclêôtit ở bộ ba kết thúc. B. Đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit ở đầu gen. C. Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit. D. Đột biến mất một bộ ba trong quá trình nhân đôi ADN. 7, Trong quá trình phát sinh sự sống, bước quan trọng để dạng sống sản sinh ra những dạng giống chúng, di truyền đặc điểm cho thế hệ sau là sự A. xuất hiện cơ chế tự sao chép. B. hình thành các đại phân tử. C. xuất hiện các enzim. D. hình thành lớp màng. 8, Sự biến động số lượng cá thể của quần thể cá cơm ở vùng biển Pêru liên quan đến hoạt động của hiện tượng El - Nino là kiểu biến động A. theo chu kì mùa. B. theo chu kì nhiều năm. C. không theo chu kì. D. theo chu kì tuần trăng 9, Nhân tố chính trong quá trình hình thành đặc điểm thích nghi là gì? A. Chọn lọc tự nhiên. B. Các cơ chế cách li . C. Đột biến. D. Quá trình giao phối 10, Một quần thể bò có 200 con lông vàng, 400 con lông lang trắng đen, 400 con lông đen. Biết kiểu gen BB qui