Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

De_thi_hoc_sinh_gioi_cap_huyen_tieng_anh_7_2010

Lượt xem:428|Tải về:13|Số trang:6 | Ngày upload:17/04/2013

QUESTION I- Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác so với các từ cùng hàng (10 điểm) 1. a. great b. beautiful c. teacher d.means 2. a. wet b. better c. test d. pretty 3. a. horrible b. hour c. house d.here 4. a party b. lovely c. sky d. empty 5. a. stove b. moment c. sometime d. close 6. a. through b. author c. clothes d.thumb 7. a. middle b. mile c. kind d. time 8. a. school b. scout c. sew d. sure 9. a. everything b. tooth c .theater d. they 10. a. marbles b. classes c. teaches d. changes. QUESTION II. Chọn đáp án đúng nhất để hoàn tất các cấu sau: (10 điểm) Which is the hottest country ________ the world? A. on B. over C.