/28

Điều chỉnh nội dung dạy học tiểu học

Upload: TezakznnNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 511|Tải về: 0

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1300 / SGDĐT - THMN Bình Định, ngày 09 tháng 9 năm 2011V/v: Hướng dẫn chung về điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học Kính gửi: Trưởng phòn

[Ẩn quảng cáo]