/13

Dieu le Dang cong san khoa 11

Upload: HaKhenh.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 859|Tải về: 1

ẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐCLẦN THỨ XI* ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011ĐIỀU LỆĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảngthông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011)-----ĐẢNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG ĐẢNGĐảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí

[Ẩn quảng cáo]