/7

Dieu le Hoi Khuyen hoc Viet Nam

Upload: TrangNguyen.dokovn01|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 180|Tải về: 0

ĐIỀU LỆ HỘI KHUYẾN KHÍCH VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM (Hội khuyến học Việt Nam) –––––––––––––– Khuyến học là truyền thống tốt đẹp, lâu đời của dân tộc, là chính sách của quốc gia và đạo đức, nghĩa tình của nhân dân Việt Nam. Bước vào thế kỷ 21, trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, công cuộc "trồng người" vì lợi ích trăm năm để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phải là sự nghiệp của toàn xã hội. Chương I TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH - NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Điều 1 Hội khuyến học Việt Nam là tổ chức tự nguyện của mọi người Việt Nam tâm huyết với sự nghiệp "trồng người" tích cực tham gia xã hội hoá giáo dục, góp sức phấn đấu cho phong trào "toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục" nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, với ba mục tiêu cơ bản: - Khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập, nâng cao trình độ văn hoá, nghề nghiệp của mọi người trong nhà trường và trong xã hội, đặc biệt chú ý những người nghèo không có điều kiện học tập, những người có năng khiếu có thể phát triển thành nhân tài, góp sức phấn đấu cho sự công bằng xã hội về quyền lợi học tập của mọi người, mọi vùng trong nước. - Cổ vũ xã hội trân trọng vai trò của người thầy và chăm sóc người thầy trong sự nghiệp giáo dục; khuyến khích người thầy phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với vị thế của mình trong xã hội. - Làm tư vấn về giáo dục trên cơ sở tập hợp ý kiến của đông đảo các nhà giáo dục, khoa học và những người tâm huyết với sự nghiệp giáo dục; kiến nghị với Nhà nước chủ trương chính sách, biện pháp nhằm cải tiến và phát triển giáo dục. Điều 2 Hội khuyến học Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài sản và tài chính riêng, có tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ tại ngân hàng. Hội có cơ quan ngôn luận được thành lập theo quy đinh của pháp luật. Hội đặt trụ sở tại thủ đô Hà Nội. Điều 3 Để thực hiện tôn chỉ, mục đích của mình, Hội khuyến học Việt Nam kiên trì các nguyên tắc sau đây trong hoạt động thực tiễn : - Tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước; tranh thủ sự hỗ trợ của ngành giáo dục đào tạo và sự hướng dẫn, hỗ trợ của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc các cấp. - Phát huy quyền chủ động sáng tạo của các cấp Hội; phối hợp, liên kết với các tổ chức kinh tế, khoa học, văn hoá, xã hội, các đoàn thể nhân dân và Hội quần chúng khác cùng hoạt động khuyến học và vận động nhân dân tham gia xã hội hoá giáo dục. - Tranh thủ sự ủng hộ và trợ giúp về tinh thần, vật chất của mọi tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước vì sự nghiệp khuyến học. Chương II HỘI VIÊN Điều 4 Công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục tán thành Điều lệ của Hội khuyến học Việt Nam, tự nguyện hoạt động theo sự phân công của Hội đều được xem xét và công nhận là hội viên. Điều 5 Hội viên có nhiệm vụ : - Tôn trọng và thực hiện Điều lệ, nghị quyết công tác của Hội. - Tuyên truyền cho Hội và phát triển hội viên mới. - Đóng hội phí và tham gia xây dựng quỹ Hội. - Sinh hoạt trong các tổ chức của Hội. Điều 6 Hội viên có quyền lợi : - Bàn bạc công việc của Hội, đề xuất ý kiến nhằm phát triển phong trào khuyến học và sự nghiệp giáo dục. - Bầu cử, ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội. - Hưởng các quyền lợi do hoạt động của Hội đem lại. - Các tổ chức thành viên của Hội được giúp đỡ bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong hoạt động. Điều 7 Các nhà hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học có uy tín, có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, nhiệt tình ủng hộ tôn chỉ, mục đích của Hội được Hội trao tặng danh hiệu "Hội viên danh dự". Điều 8 Các cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, tán thành tôn chỉ, mục đích của Hội, nhiệt tình đóng góp vật chất để xây dựng Hội và phát triển sự nghiệp khuyến học, được Hội ghi nhận trong