/7

Dieu le Hoi Khuyen hoc Viet Nam

Upload: TrangNguyen.dokovn01|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 595|Tải về: 0

ĐIỀU LỆ HỘI KHUYẾN KHÍCH VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM (Hội khuyến học Việt Nam) –––––––––––––– Khuyến học là truyền thống tốt đẹp, lâu đời của dân tộc, là chính sách của quốc gia và đạo đức, nghĩa tình của nhân dân Việt Nam. Bước vào thế kỷ 21, trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại h

[Ẩn quảng cáo]