/31

dieu le hoi lien hiep thanh nien Viet nam

Upload: NguyenTien.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 314|Tải về: 0

ĐIỀU LỆHỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM****   Bộ nội vụ                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        ---                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:42/2005/QĐ-BNV                                                                                      Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2005 Quyết định của bộ trưởng bộ nội vụVề việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Bộ trưởng bộ nội vụ -Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL - L004 ngày 20/5/1957 quy định về quyền lập Hội, -Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; -Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; -Xét đề nghị của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ, Bộ Nội vụ;Quyết định:Điều 1: Phê duyệt Điều...