/14

điều lệ nhà trường

Upload: DalaMi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 181|Tải về: 4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh PhúcĐIỀU LỆTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC(Ban hành kèm theo quyết định số: 07/2007/QĐ-BGĐt ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Chương 1:NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiỀU 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dung1. Điều lệ này quy định về trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là trường trung học), bao gồm: những quy định chung; tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình và các hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của truờng; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.2. Điều lệ này áp dụng cho các trường trung học (kể cả trường chuyên biệt...