/14

điều lệ nhà trường

Upload: DalaMi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 384|Tải về: 4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh PhúcĐIỀU LỆTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC(Ban hành kèm theo quyết định số: 07/2007/QĐ-BGĐt ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Chương 1:NHỮNG QUY

[Ẩn quảng cáo]