/25

Dieu le truong THCS

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1097|Tải về: 5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐIỀU LỆTrường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)––––––Chương I NHỮ

[Ẩn quảng cáo]