/46

dieu le truong tieu hoc 2010

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1111|Tải về: 3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐIỀU LỆTrường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐTngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Điều l

[Ẩn quảng cáo]