/24

Dieu le truong Tieu hoc

Upload: TezakznnNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 812|Tải về: 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐIỀU LỆTrường tiểu học(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐTngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

[Ẩn quảng cáo]