/20

Dieu le truong trung hoc

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 373|Tải về: 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ––––––Số: 07/2007/QĐ-BGD&ĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2007QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆTrường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp họcBỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCăn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;Căn cứ Nghị định số 85/2003/ NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo...