Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

Lượt xem:452|Tải về:0|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

NÂNG CAO VIỆC QUẢN LÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN CỦA TỔ VIÊN THÔNG QUA SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN I. TỔNG QUAN1. Nhiệm vụ tổ chuyên môn Nhiệm vụ của tổ chuyên môn quy định theo Điều lệ trường THCS, THPT ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:“Điều 16. Tổ chuyên môn1. Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức thư viện, viên chức thiết bị thí nghiệm của trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học hoặc nhóm môn học ở từng cấp học THCS, THPT. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ vào đầu năm học.2. Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:a. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây...