/1

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 628|Tải về: 5

Mẫu đơn: TQ.01-KTKĐCL*M.03CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN XIN CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP(Bản sao bằng tốt nghiệp)Tôi tên là: Giới tính Ngày sinh: Nơi sinh: Nghề nghiệp hiện tại: Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp: Khóa ngày:.....Ban: .....Tại Hội đồng thi: Nguyên là học sinh trường: Điện thoại liên lạc khi cần Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đạo tạo TT Huế xem xét và cấp lại bằng tốt nghiệp (bản sao văn  bằng TN) cho tôi.Lý do xin cấp lại: ....., ngày ..... tháng.....năm 20....Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNGHọ tên: Sinh ngày Tại: Đã TN kỳ thi: Tại Hội đồng thi: Đã được cấp bằng TN, vào sổ số.....ngày vào sổ:.....Vậy kính đề nghị phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD kiểm tra và cấp bản sao bằng TN cho học sinh nói trên....., ngày ..... tháng.....năm 20....HIỆU TRƯỞNGGhi chú: Nếu...