/1

Đơn xin chuyển ngach công chức

Upload: TezakznnNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 371|Tải về: 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-----------o0o----------ĐƠN XIN CHUYỂN LOẠI VIÊN CHỨCKính gửi : - Phòng GD & ĐT huyện Tam Đường; - Phòng Nội vụ huyện Tam Đường; - UBND huyện Tam Đường. Tên tôi là: Nguyễn Thị Hồng Nhiên.Sinh ngày 26 tháng 10 năm 1984.Trình độ chuyên mô

[Ẩn quảng cáo]