/1

Đơn Xin Nghỉ Hưu Trước Tuổi ( NĐ -132 )

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 6227|Tải về: 56

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ THEO NGHỊ ĐỊNH 132/2007/NĐ-CP Kính gửi: UBND Thành phố Buôn Ma Thuột – tỉnh Dak Lak Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Buôn Ma Thuột Tên tôi là : …………………………………………………………………….. Sinh ngày :……tháng……năm.....Nơi sinh : ………………………… Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ……………………………………. Cơ quan, đơn vị ……………………………………………………………….. Địa chỉ thường trú……………………………………………………………… Số sổ BHXH…………………………………………………………………… Tổng số thời gian đóng BHXH…………………năm………..tháng………….. Sau khi nghiên cứu luật BHXH, Nghị định 132/2007/NĐ/-CP và thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BNV-BTC, căn cứ qui định chính sách của Nhà nước, tôi làm đơn này đề nghị chế độ mất sức, nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét để giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho tôi theo qui định của Nhà nước . Buôn Ma Thuột, ngày........