/2

Đơn xin tạm vắng

Upload: NghiaMinhLe.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4898|Tải về: 39

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMQUẬN/HUYỆN: ……………………………….. Độc Lập - Tự Do - Hạnh PhúcPHƯỜNG /XÃ:…………………………………… ĐƠN XIN TẠM VẮNGKÍNH GỞI:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Sinh ngày:…………..tháng:…………năm……………Tại: ………………………………………………………………………………………………………………CMND số:……………………………………………Cấp tại:………………………………………………Ngày:……………………………………………………..Nghề nghiệp hiện nay:………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………Hiện cư ngụ tại:……………………………………………………………….đường:……………………………………………………………………………………….Thuộc:………………………………………………………………….Phường:………………………………………………….Quận:…………………………………..Nay xin tạm vắng:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Thời gian kể từ ngày:……………………………………………………………………………………..đến ngày:……………………………………………….Lý do tạm vắng:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………..Ngày:………..Tháng:……….Năm:200… NGƯỜI XIN KÝ TÊN...