/2

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG VIẾT THEO MẪU

Upload: NinhDangViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 49475|Tải về: 465

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mẫu 1-KNĐĐƠN XIN VÀO ĐẢNGKính gửi: -Chi bộ Tôi tên : …………………….…………………….…………………….Nơi sinh: …………………….…………………….…………………….Quê quán: …………………….…………………….…………………….Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: KhôngTrình độ học vấn: 12/12Nơi ở hiện nay: …………………….…………………….…………………….Nghề nghiệp: Giáo viên.Đơn vị công tác: Trường THCS …………Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Đoàn viên.Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh……………………., tại……………………….. Được xét là cảm tình Đảng ngày……….tháng……….năm ……….tại chi bộ …………………….…………………….……………………. Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ hoặc của tổ chức Đoàn,Công đoàn(nếu có) tôi đã nhận thức được:Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt Nam, làm đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, mục đích của Đảng là xây dựng nước việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công...