/1

ĐƠN XIN XÉT HẾT TẬP SỰ

Upload: KienNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 476|Tải về: 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LATRƯỜNG THPT ………………………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN XIN XÉT HẾT TẬP SỰKính gửi: - Sở Giáo dục và đào tạo …………. - Trường THPT ………………….. Họ và tên: ……………………………………….Ngày sinh: ………….. Đơn vị công tác: ………………………………….Chức vụ: …………………………. . Ngày …………, tôi được về nhận công tác tại trường THPT ………………. theo Quyết định số ………….. ngày ……………. của giám đốc Sở giáo dục và đào tạo về việc hợp đồng giáo viên năm học ……………... Đến nay thời gian công tác tại trường của tôi đã đủ 12 tháng. Vậy tôi viết đơn này xin được đề nghị nhà trường và sở GD & ĐT ……….., xét và công nhận hết thời gian tập sự cho tôi. Được công nhận hết thời gian tập sự và tuyển dụng chính thức, tôi xin hứa luôn cố gắng rèn luyện phẩm chất chính trị,...