/12

Gây hứng thú cho học sinh trong dạy học vật lý 8 (cấp huyện)

Upload: QuangNghiaVo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 191|Tải về: 1

A. Phần mở đầuI. Lý do chọn đề tài.Việt nam đang trên đà phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân đang hăng say xây dựng đất nước theo mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Quyết tâm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp. Cùng với cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” ngành giáo dục cũng đang nỗ lực đào tạo ra những con người “vừa hồng vừa chuyên” nhằm đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp đổi mới của đất nước. Vật lí là môn học rất quan trọng, nó là cơ sở của nhiều ngành kỹ thuật bởi nó là môn khoa học có sự gắn bó chặt chẽ và tác động qua lại giữa khoa học kỹ thuật và thực tiễn cuộc sống. Góp phần to lớn...